Home Contact Despre noi

Ghidul solicitantului pentru ajutoarele financiare


Data înregistrării: 2015-01-20
Detalii articol:

             I.  Cadrul legislativ

              Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată.(anexată).

            II.  Elementele necesare întocmirii unui dosar

a) cerere-tip;

b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de specialitate;

c) copie de pe autorizaţia de construire eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislației aplicabile în țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din România;

d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;

m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;

n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar;

p) dosar de încopciat.

 

            III.  Paşii întocmirii dosarului

 • Cererea tip.
  • Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa).
  • Toate rubricile sunt obligatorii, în afară de rubricile  „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice” şi „Avizul Comisiei de pictură bisericească”, unde, dacă nu este cazul, se pune o cratimă.
  • Rubrica „Autorizaţia de constucţie” este obligatorie, cu excepţia lucrărilor de pictură şi a celor de reparaţii curente.
  • La rubrica „Motivarea cererii” se detaliază obiectul cererii şi felul de lucrări pentru care este solicitat sprijinul financiar.
  • Valoarea devizului lucrărilor (după devizul anexat) rămase de executat cuprinde şi TVA-ul.
  • Stadiul lucrărilor pentru construcţii: organizare de şantiere, cota 0, cota 4, cota 10, în roşu, finisare etc. Stadiul lucrărilor pentru pictură: în procent din totalul suprafeţei de pictat.
  • Lipsa menţionării subvenţiilor primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte atrage nulitatea cererii.
  • Dacă sumele nu au fost justificate în totalitate dosarul nu se ia în considerare.
  • Semnătura şi ştampila solicitantului este obligatorie.
  • Se bifează la anexe actele care au fost ataşate dosarului.
 • Declaraţia pe propria răspundere
  • Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa).
 • Autorizaţia de construcţie, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se va ataşa în copie xerox, semnată şi ştampilată de solicitant, cu menţiunea „conform cu originalul”.
 • În cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a  Avizului de specialitate al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
 • În cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau al paraclisului se va prezenta şi copia avizului eliberat de Comisia pentru pictură bisericească, precum şi proiectul de deviz aprobat de Comisia pentru pictură bisericească a Bisericii Ortodoxe Române. Se vor ataşa în copie xerox, semnate şi ştampilate de solicitant, cu menţiunea „conform cu originalul”. De asemenea se va prezenta şi devizul semnat cu pictorul, datat, pe lucrările rămase de executat, în lei, şi semnat de către ambele părţi (pictorul şi preotul sau consiliul parohial).
 • Devizul de lucrări
  • Este la preţuri actualizate (în lei) şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat.
  • Este analitic şi cuprinde detaliat lucrările care vor fi efectuate şi cantităţile de materiale (ca model se poate folosi formularul F3 sau listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări din Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii") .
  • Trebuie semnat, datat şi ştampilat  de către solicitant, de ofertant cât și de dirigintele de specialitate, cu menţiunea „conform cu originalul”, dacă este în copie.
 • Certificatul de înregistrare fiscală (CIF) este necesar pentru identificarea persoanei juridice.
 • Extrasul de cont bancar este necesar pentru evidenţierea codului IBAN.
 • Din fotografii trebuie să rezulte stadiul actual al lucrărilor. Pe verso se datează şi vor fi ştampilate şi semnate de solicitant.
 • Proiectul de asistenţă socială cuprinde detalierea activităţii, programul, necesitatea,  scopul, grupul ţintă şi obiectivele. Se sprijină doar activităţile şi evenimentele organizate de cultele religioase.
 •  Se recomandă ca cererile să fie incluse într-un dosar de încopciat .
 • Toţi paşii de mai sus sunt obligatorii pentru ca dosarul să fie eligibil. Cererea și declarația vor fi transmise doar în original, documentele transmise în copie și care însoțesc solicitarea vor fi certificate " conform cu originalul" . Nu se admit documente care prezintă ștersături sau adăugiri, iar în cazul cererii - rubrici necompletate.

FOARTE IMPORTANT!!!!!!!!

     "  Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor",  conform art. 14 alin. ( 2 ) și ( 3 ) din H.G. nr. 1470 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82 / 2001, republicată.

Cererile de alocare a sprijinului financiar se depun anual.

 

            IV.  Alocarea sprijinului financiar

            Sumele acordate vor fi virate în contul instituţiei solicitante. În cazul în care contul este trecut greşit, sumele se vor vira în conturile eparhiei aparţinătoare sau unităţii centrale de cult.

 

           V.  Justificarea sprijinului financiar

            Dosarul de justificare pentru sprijinul financiar acordat trebuie să cuprindă următoarele:  

 1. dosar de încopciat;
 2. adresă de înaintare (vezi anexa)
 3. centralizatorul documentelor anexate care trebuie să cuprindă facturile şi dovada plăţii acestora (ordin de plată, chitanţe sau bonuri fiscale) (vezi anexa);
 4. extrasul de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor de la SSC sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult;
 5. facturile fiscale, însoţite de chitanţe sau ordine de plată sau bon de casă;
 6. pentru lucrări de pictură sau procurări de materiale de la particulari, chitanţele de mână prin care se atestă plata acestor servicii vor cuprinde în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului în clar, precum şi datele de identitate. Chitanţele vor fi certificate, obligatoriu, de primar sau de un împuternicit al acestuia;
 7. raportul de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte (vezi anexa);
 8. facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;
 9. facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;
 10. actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

   Pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d).

         NOTĂ:

 • chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conţinutul lor următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării

  Observaţii:

 •  toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate obligatoriu prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului, cu specificarea „conform cu originalul”;
 • documentele justificative trebuie sa fie lizibile şi să NU prezinte ştersături;

         Nu se vor admite la justificare:

 • documente care conţin achiziţii de materiale sau prestări de servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar. Se vor lua în calcul doar cele care sunt prevăzute în  devizul prezentat la dosarul de acordare.
 • facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar;
 • obiectele considerate mijloace fixe cu durata de utilizare mai mare de un an şi preţ unitar inclusiv TVA mai mare de 2.500 lei (ex. centrală termică, cazan, aparat de aer condiţionat, clopot, mobilier, calculator, fax, telefon, imprimantă, copiator, obiecte sanitare etc.).

           Data limită a justificării:

Potrivit prevederilor cap.4, art.15, litera i) din H.G. 1470/2002 ,  „documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar începând cu trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia”.

Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. i), art.15 sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

 

            VI.  Contact 


         Secretariatul de Stat pentru Culte: strada Nicolae Filipescu, nr. 40, sector 2, Bucureşti, 020962, tel. (centrala) 021.318.81.54, fax: 021.318.81.60.
          
  Persoane de contact:

Cezar Păvălașcu, consilier pentru municipiul București și județele Ilfov și Prahova; dosare de ajutor financiar ale comunităților românești din afara granițelor. Email: Cezar.Pavalascu@culte.ro, tel. 0721.132.967.

Valentin Crăciunescu, consilier pentru județele Călărași, Constanța, Tulcea, Ialomița. Email: Valentin.Craciunescu@culte.ro, tel. 0723.333.530.

Ştefan Cucu, consilier pentru  judeţele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava. Email: Stefan.Cucu@culte.ro, tel. 0729.818.153.

Stelian Gomboş, consilier pentru judeţele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Email: Stelian.Gombos@culte.ro, tel. 0745.265.661.

Bogdan Moroiu, consilier pentru judeţele Brăila, Buzău, Galați, Vaslui, Vrancea. Email: Bogdan.Moroiu@culte.ro, tel. 0730.642.319.

Claudia Stănescu, consilier pentru asistenţă socială şi acţiuni interne şi internaţionale ale cultelor  religioase. Email: Claudia.Stanescu@culte.ro, tel. 0721.260.966.

Dan Surugiu, consilier pentru Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Timiș. Email: Dan.Surugiu@culte.ro, tel. 0729.513.860.

Adrian Subţirelu, consilier pentru judeţele Bihor, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. Email:  Adrian.Subtirelu@culte.ro, tel. 021.318.81.54.

Marius Şolea, consilier pentru judeţele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea. Email: Marius.Solea@culte.ro, tel. 021.318.81.54.

Gheorghe Duică, consilier pentru județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman. Email: Gheorghe.Duica@culte.ro, tel.021.318.81.54.

Angelica Viaşu, consilier pentru justificări. Email: Angelica.Viasu@culte.ro, tel. 021.318.81.54.

© Secretariatul de Stat pentru Culte