Home Contact Despre noi

» nr. 92/2000-06-29
privind
modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

(Textul actului publicat în  Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 308 din  4 iulie 2000)

    Articol unic

Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 1 octombrie 1992, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:

Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la un 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.”

2. După alineatul 1 al articolului 4 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiei, precum şi cele rezultate din săvârşirea acesteia se confiscă.”

3. Articolul 4 se completează cu un alineat final cu următorul cuprins:

„Contravenţiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.”

© Secretariatul de Stat pentru Culte