Home Contact Despre noi

» nr. 128/2009-04-29
privind
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 7 mai 2009)

 Art.I.- Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002, se modifică şi se completează după cum urmeaza:

1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(6), cu următorul cuprins:

„(6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.3.- (1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor deţinute sau pe care le administrează, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.”

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Lucrările de conservare şi restaurare a lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor

istorice, republicată.”

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea sau repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte dinpatrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.”

Art.II.- Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.III.- În tot cuprinsul prezentei legi, sintagma Ministerul Culturii şi Cultelor se înlocuieşte cu sintagma Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

******

© Secretariatul de Stat pentru Culte