Home Contact Despre noi

» nr. 330/2009-11-05
privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr.762 din 9 noiembrie 2009)

ANEXA Nr. XII: REGLEMENTĂRI specifice personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii

 Art. 1 (1)Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2)Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

SECŢIUNEA 1: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical

Art. 2 (1)Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

a)personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. XII/1. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b)personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. XII/2;

c)personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. XII/3.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. XII/3.

(3)Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4)Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. XII/3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(5)Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.

(6)Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (2) şi (3).

(7)Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. (2), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.

(8)Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor.

SECŢIUNEA 2: Alte drepturi ale personalului clerical

            Art. 3 Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 4 De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

Art. 5 (1)Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.

(2)Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(3)Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4)Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.

Art. 6 Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi, potrivit anexei nr. M/5.

Art. 7 Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 8 (1)Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi al altor organe abilitate de lege.

(2)Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute

Art. 9 (1)Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.

(2)Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.

Art. 10  (1)Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a)de la bugetele locale:

- 18.951 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. 9 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

b)de la bugetul de stat:

- 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 9 din prezenta anexă. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum;

- 40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;

- sumele aferente, necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.

(2)Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.

(3)La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).

(4)Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios şi se comunică Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(5)Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(6)Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

 

ANEXA Nr. XII1: Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Coeficienţi de ierarhizare

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

11,70

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică

11

11,00

3.

Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte)

16

10,80

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

10,20

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

26

9,80

ANEXA Nr. XII2: Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

Nr. crt.

Funcţia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

1.

Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I şi vechime în învăţământ între 22 şi 25 ani

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

719

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 10 şi 14 ani

4.

Stareţ, superioară, egumen

466

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II şi vechime în învăţământ între 2 şi 6 ani

ANEXA Nr. XII3: Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

Nr. crt.

Funcţia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.237

 

1.

Cu studii superioare:

10.957

Profesor cu studii superioare

1.1.

gradul I

3.018

gradul didactic I

1.2.

gradul II

3.238

gradul didactic II

1.3.

definitiv

2.440

definitiv

1.4.

debutant

2.261

debutant

2.

Cu studii medii:

4.280

Învăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii

2.1.

gradul I

663

gradul didactic I

2.2.

gradul II

783

gradul didactic II

2.3.

definitiv

1.690

definitiv

2.4.

debutant

1.144

debutant

 

 

© Secretariatul de Stat pentru Culte