Home Contact Despre noi

» nr. 142/1999-07-27
privind
sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial , Partea I,  nr 361 din data de 29 iulie 1999)

 

    Art.  1 (1) Statul român sprijină cultele religioase, recunoscute potrivit legii, pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora.

    (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

    (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat, pentru fiecare cult religios, se aprobă anual de Secretariatul de Stat pentru Culte, pe baza propunerilor conducerii cultelor religioase recunoscute, ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult, precum şi de fondul alocat în acest scop.

    Art. 2 (1) Salarizarea de la bugetul de stat a personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

    a) personalul din conducerea cultelor religioase, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţă sectorială, prevăzute în anexa nr. 1A. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

    b) personalul din conducerea cultelor religioase, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de salariul de bază lunar, stabilit pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţă sectorială, prevăzute în anexa nr. 1B;

    c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de salariile de bază lunare stabilite pe baza coeficientului de multiplicare şi a valorii de referinţă sectorială, prevăzute în anexa nr. 2.

    (2) Indemnizaţiile şi salariile de bază lunare, calculate potrivit alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii.

    Art. 3 Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite şi condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de către Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea conducerii cultelor religioase.

    Art. 4 De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condiţiile prevederilor art. 2, inclusiv contribuţia la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.

    Art. 5 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor, în vederea menţinerii identităţii lor culturale, lingvistice şi religioase, se alocă de la bugetul de stat, pentru personalul clerical de cetăţenie română, o sumă reprezentând echivalentul în lei al drepturilor în valută, stabilite în cuantum net, prin asimilare, prevăzută prin hotărâre a Guvernului, cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi la alte reprezentanţe ale României în străinătate.

    (2) Fondul de la bugetul de stat, aferent sumelor prevăzute la alin. (1), inclusiv fondurile pentru plata contribuţiei la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate şi, respectiv, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, se asigură prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pentru un număr de 52 de posturi.

    Art.  6 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 şi 5 nu mai beneficiază de alte contribuţii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unităţilor de cult din ţară şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.

    Art. 7 Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi.

    Art. 8 Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

    Art. 9 Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului de Stat pentru Culte şi al altor organe abilitate de lege.

    Art. 10 Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Art. 11 Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.

 

 

© Secretariatul de Stat pentru Culte