Home Contact Despre noi

» nr. 1/2000-01-11
privind
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

(Textul actului p ublicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000)
(Extrase)

     Art.3 (2) În cazul în care în localitate nu există suprafeţe de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în condiţiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face şi din suprafeţele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a oraşului sau a municipiului, conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi, după caz, în situaţiile în care prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile se constată nulitatea absolută a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privată a statului în baza unor astfel de hotărâri.


    (3) În situaţia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în condiţiile alin. (2), se vor acorda despăgubiri pentru diferenţa de teren neretrocedat.

    (4) Despăgubirile se vor acorda începând cu suprafeţele cele mai mici care nu pot fi retrocedate

    Art. 23 (1) Organele reprezentative ale unităţilor de cult, constituite până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafeţe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, astfel:

    (a) centre eparhiale, până la 100 ha;
    b) protoierii, până la 50 ha;
    c) mânăstiri şi schituri, până la 50 ha;
    d) parohii şi filii, până la 10 ha.

    (2) Pentru persoanele juridice, unităţi de cult recunoscute de lege, din mediul rural şi din mediul urban, prevăzute la alin. (1), sunt şi rămân aplicabile, de asemenea, dispoziţiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.

    Art. 29 (1) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mânăstirii, instituţiei de învăţământ, indiferent de forma acesteia, în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă terenurile sunt situate pe raza mai multor localităţi.

    (2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânăstirile, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafeţe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparţin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judeţul în care a fost constituită parohia, schitul sau mânăstirea

© Secretariatul de Stat pentru Culte