Home Contact Despre noi

» nr. 125 /2002-03-18
privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 25 martie 2002)

Art. 1 - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări şi completări:

1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2 (1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

2. După alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:

(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autorităţile administraţiei publice locale, ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios, şi se comunică Ministerului Culturii şi Cultelor.

(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Ministerul Culturii şi Cultelor.

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3 - (1) Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, fonduri pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pentru completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială susţinute de acestea, pentru sprijinirea activităţilor de asistenţă socială organizate de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă, pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România.

(2) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială susţinute de acestea.

Art. 2 - Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

© Secretariatul de Stat pentru Culte