Home Contact Despre noi

» nr. 132/2008-07-04
privind
modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Data M.O.: 10.07.2008

Art. I. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

   "Art. 1. - (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.


   (3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii şi Cultelor, pe baza propunerilor unităţilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale şi cu fondul alocat în acest scop."

   2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

   a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

   b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, prevăzute în anexa nr. 2;

   c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit nivelului de studii şi gradului profesional obţinut, prevăzute în anexa nr. 3.

   (2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

   (3) Cuantumul sprijinului lunar acordat personalului clerical, prevăzut în anexele nr. 1-3, se poate majora prin actele normative privind creşterile salariale care se acordă personalului contractual din unităţile bugetare.

   (4) Indemnizaţiile şi cuantumul sprijinului lunar la salarizare care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt în sumă brută şi sunt impozabile, potrivit legii."

   3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

   "Art. 21. - (1) Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi de cult cu venituri reduse, din mediul rural, poate beneficia de un sprijin lunar suplimentar de 25% faţă de sprijinul lunar stabilit potrivit art. 2 alin. (1) lit. c).

   (2) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

   (3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

   (4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioşilor, conform ultimului recensământ, şi cu nevoile reale.

   (5) Unităţile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii şi Cultelor propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea unui sprijin lunar suplimentar şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2).

   (6) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar suplimentar în condiţiile alin. (1), precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

   (7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea, arendarea şi concesionarea proprietăţilor."

   4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 3. - Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii şi Cultelor, la propunerea cultelor recunoscute."

   5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 4. - De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 21, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator."

   6. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

   "Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 euro lunar.

   (2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.

   (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi, inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de şomaj, precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii şi Cultelor a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare."

   7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 9. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii şi Cultelor şi altor organe abilitate de lege."

   8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."

   9. Anexele nr. 1A.a), 1A.b), 1B.a), 1B.b), 2a) şi 2b) devin anexele nr. 1-3, cu următorul cuprins:

Anexa nr. 1

INDEMNIZAŢIILE
personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor
centrale de cult, asimilat celui încadrat pe

 

Nr.crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Indemnizaţia lunară

-lei-

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

8.357

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică 

11

7.698

3.

Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte)

16

7.244

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

6.629

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar                  

24

6.342

 

 Anexa nr. 2

CUANTUMUL
sprijinului lunar la salarizarea personalului din conducerea cultelor
şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat
funcţiilor de demnitate publică

 

Nr. crt.

Funcţia

Numărul maxim de  posturi

Cuantumul sprijinului

-lei-

1.

Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

1.883     

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

1.635     

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector  eparhial, exarh, protopop                                                                 

715

1.134     

4.

Stareţ, superioară, egumen                                                            

466

853      

Anexa nr. 3

CUANTUMUL
sprijinului lunar la salarizarea personalului clerical angajat
în unităţile cultelor recunoscute

Nr.

crt.

Funcţia

Numărul maxim de posturi

Cuantumul sprijinului

-lei-

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.237

 

1.

Cu studii superioare:

-          gradul I

-          gradul II

-          definitiv

-          debutant                                               

10.957

3.018

3.238

2.440

2.261

 

843

710

663

634

2.

Cu studii medii:

-          gradul I

-          gradul II

-          definitiv

-         debutant                                                    

4.280

663

783

1.690

1.144

 

618

615

612

586

Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, în urma consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.

   Art. III. - Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

© Secretariatul de Stat pentru Culte